انتخابات ۹۶ :: آقای فریدون نصرتی پویانی نام پدر کاکعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای فریدون نصرتی پویانی نام پدر کاکعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد نصرالهی نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد نصرالهی نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مهین بوالحسنی نام پدر قدرت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مهین بوالحسنی نام پدر قدرت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سمیه شیخی نام پدر علی رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم سمیه شیخی نام پدر علی رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای قاسم شهیدی نام پدر عابدین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای قاسم شهیدی نام پدر عابدین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سمانه غیاثوند نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم سمانه غیاثوند نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدمحسن هاشمی نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدمحسن هاشمی نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدرضا انصاری نام پدر هیبت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدرضا انصاری نام پدر هیبت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سعید شعبانی نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سعید شعبانی نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سیده شهره جلالی تهران نام پدر سید منوچهر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم سیده شهره جلالی تهران نام پدر سید منوچهر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سجاد کاویانی نام پدر داریوش کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سجاد کاویانی نام پدر داریوش  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حمید عباسی نام پدر علیرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حمید عباسی نام پدر علیرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غدیر مهدوی کلیشمی نام پدر ذوالفعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات ۹۶ ::  آقای غدیر مهدوی کلیشمی نام پدر ذوالفعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای رامین هاشمی زاده نام پدر یوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای رامین هاشمی زاده نام پدر یوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مرتضی یوسفی طهارم نام پدر دل افروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مرتضی یوسفی طهارم نام پدر دل افروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فاطمه احمدزاده چقوش نام پدر قربانعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم فاطمه احمدزاده چقوش نام پدر قربانعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد ابراهیم نژادسرابی نام پدر عذت کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد ابراهیم نژادسرابی نام پدر عذت  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای فرهاد خلج نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای فرهاد خلج نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسن اصغری نام پدر وجیه الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسن اصغری نام پدر وجیه الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سارابیگم جعفری نام پدر سیدحسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم سارابیگم جعفری نام پدر سیدحسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم شمسی امینی نام پدر قربانعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم شمسی امینی نام پدر قربانعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مریم نصیر نام پدر یوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مریم نصیر نام پدر یوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی حیدری نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی حیدری نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم زهرا بیات نام پدر ضیاالدین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم زهرا بیات نام پدر ضیاالدین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای نصراله توزنده جانی نام پدر محمدعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای نصراله توزنده جانی نام پدر محمدعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسن آهنگری نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسن آهنگری نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد احمدوند نام پدر ظفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد احمدوند نام پدر ظفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم زهرا صباحی مهر نام پدر گنجعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم زهرا صباحی مهر نام پدر گنجعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم هاجر نقیبی سرنا نام پدر بهرام کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم هاجر نقیبی سرنا نام پدر بهرام  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدرضا زارع نژاداشکذری نام پدر بمانعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدرضا زارع نژاداشکذری نام پدر بمانعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای بهنام ترابی تبریزی نام پدر فرج کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای بهنام ترابی تبریزی نام پدر فرج  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سیده معصومه حسینی نام پدر سیدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم سیده معصومه حسینی نام پدر سیدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم الهام اژدری نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم الهام اژدری نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم لیلا امیریان نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم لیلا امیریان نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غلامعلی رضاقلی نام پدر یوسف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای غلامعلی رضاقلی نام پدر یوسف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فرشته امیریان نام پدر حسینعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم فرشته امیریان نام پدر حسینعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سعید جوکار نام پدر حمیدرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سعید جوکار نام پدر حمیدرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای وحید کیاحیرتی نام پدر مسلم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای وحید کیاحیرتی نام پدر مسلم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای جواد حاجی پورتوران پشتی نام پدر غلامرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای جواد حاجی پورتوران پشتی نام پدر غلامرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای جواد علی اکبری صومعه نام پدر قربانعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای جواد علی اکبری صومعه نام پدر قربانعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدمحمدجواد صدیقی شیرازی نام پدر سید اسماعیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدمحمدجواد صدیقی شیرازی نام پدر سید اسماعیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مرضیه قورچی بیگی نام پدر ذکریا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مرضیه قورچی بیگی نام پدر ذکریا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدحمید عربی نام پدر سید حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدحمید عربی نام پدر سید حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امیر عرب علیخانی نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای امیر عرب علیخانی نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم شیرین خدایار نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم شیرین خدایار نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سید کریم اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سید کریم اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای کمال طارمی نام پدر شمس الدین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای کمال طارمی نام پدر شمس الدین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مرجان نوری نام پدر صفرعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مرجان نوری نام پدر صفرعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای کریم زعفرانی تبریزی نام پدر عبدالرحیم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای کریم زعفرانی تبریزی نام پدر عبدالرحیم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امید حصیری نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای امید حصیری نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مهناز علی نژاد نام پدر محمدحسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مهناز علی نژاد نام پدر محمدحسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج  

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدجمال عبدی نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدجمال عبدی نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم لیلا نورعلی زاده نام پدر نصرت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم لیلا نورعلی زاده نام پدر نصرت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای کامبیز جعفری نام پدر على بابا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای کامبیز جعفری نام پدر على بابا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم حمیرا ساعی نیا نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم حمیرا ساعی نیا نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی اکبر سرمدی سیفی نام پدر علی کرم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای علی اکبر سرمدی سیفی نام پدر علی کرم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین علی محمدی نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین علی محمدی نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مهناز عابدینی فارس نام پدر فیروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مهناز عابدینی فارس نام پدر فیروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم محبوبه معصومی نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم محبوبه معصومی نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی دوستی نیا نام پدر طیب علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی دوستی نیا نام پدر طیب علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای جهانگیر میرزائی نام پدر صحابعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای جهانگیر میرزائی نام پدر صحابعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غلامرضا پورشعبان کتشالی نام پدر داریوش کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای غلامرضا پورشعبان کتشالی نام پدر داریوش  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم شهرزاد آثار نام پدر امان الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم شهرزاد آثار نام پدر امان الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علیرضا فولادی نام پدر براتعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای علیرضا فولادی نام پدر براتعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای احمد روحی مقدم نام پدر نبی اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای احمد روحی مقدم نام پدر نبی اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد صفائی نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد صفائی نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای میثم پاشائی نام پدر اسمعیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای میثم پاشائی نام پدر اسمعیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم صاحبه علیجانی نام پدر جهانفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم صاحبه علیجانی نام پدر جهانفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مریم کاظمی نام پدر محرمعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مریم کاظمی نام پدر محرمعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدعلی خزائی پور نام پدر ناصر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدعلی خزائی پور نام پدر ناصر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مهری توتونڃیان نام پدر عبدالحسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم مهری توتونڃیان نام پدر عبدالحسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم حاجیه بشوش نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم حاجیه بشوش نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امیرمحمد ذوالقدر نام پدر رستم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای امیرمحمد ذوالقدر نام پدر رستم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسن دین محمدی نام پدر عیوض کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسن دین محمدی نام پدر عیوض کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم الهام بنام نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم الهام بنام نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای ابوالفضل آجرلو نام پدر رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای ابوالفضل آجرلو نام پدر رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای رحمن هاشمی نام پدر محمدکریم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای رحمن هاشمی نام پدر محمدکریم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین داداش پور نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین داداش پور نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای عباس بیگ زاده نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای عباس بیگ زاده نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سعید اکبرزاده نام پدر الله یار کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سعید اکبرزاده نام پدر الله یار  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدناظم علینقی نام پدر سید کامیاب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدناظم علینقی نام پدر سید کامیاب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدمهدی پورشمسیان هاوشکی نام پدر حاج شیخ حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدمهدی پورشمسیان هاوشکی نام پدر حاج شیخ حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای بهمن ایزدبین نام پدر نبی اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای بهمن ایزدبین نام پدر نبی اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حامد احمدی نام پدر میکائیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای حامد احمدی نام پدر میکائیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدمحسن ترابی قریه علی نام پدر سید جلیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدمحسن ترابی قریه علی نام پدر سید جلیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فاطمه انوشه ئی نام پدر فریبرز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فاطمه انوشه ئی نام پدر فریبرز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی عرب نام پدر قنبر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای علی عرب نام پدر قنبر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فاطمه عسکری ورکی نام پدر اسحق کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فاطمه عسکری ورکی نام پدر اسحق  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای جمال اسکندری نام پدر ابراهیم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای جمال اسکندری نام پدر ابراهیم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی جوانمرد نام پدر عزیز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای علی جوانمرد نام پدر عزیز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای یعقوب اکبری قره اونه نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای یعقوب اکبری قره اونه نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای بهراد جعفری نام پدر مسلم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای بهراد جعفری نام پدر مسلم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مرتضی دسترسی نام پدر صادق کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مرتضی دسترسی نام پدر صادق  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فرشته خدابین نام پدر داود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فرشته خدابین نام پدر داود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای رامین روستاآزاد نام پدر بهروز کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای رامین روستاآزاد نام پدر بهروز  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای وحیدرضا شرف خان نام پدر مجید کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای وحیدرضا شرف خان نام پدر مجید  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی علمدار نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای علی علمدار نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد اویسی نام پدر حسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد اویسی نام پدر حسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم افسانه جعفری نام پدر داراب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم افسانه جعفری نام پدر داراب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای رضا وفائی مهر نام پدر جعفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای رضا وفائی مهر نام پدر جعفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مسعود ترکاشوند نام پدر على مراد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مسعود ترکاشوند نام پدر على مراد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین نیک زارع نام پدر صفت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین نیک زارع نام پدر صفت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای وحید قاسمی وند نام پدر رستمعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای وحید قاسمی وند نام پدر رستمعلى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مریم قورچیان نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم مریم قورچیان نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدرضا احسانی نیا نام پدر صفرعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدرضا احسانی نیا نام پدر صفرعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای یداله کمالی دهقان نام پدر صفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای یداله کمالی دهقان نام پدر صفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محسن منصورخاکی نام پدر آیت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محسن منصورخاکی نام پدر آیت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای پیمان ترکاشوند نام پدر محمدجعفر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای پیمان ترکاشوند نام پدر محمدجعفر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین زارع نیری نام پدر على محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین زارع نیری نام پدر على محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مسعود کیان نام پدر مناف کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مسعود کیان نام پدر مناف  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غلامرضا احمدی بیداخویدی نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای غلامرضا احمدی بیداخویدی نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد نوذری نام پدر على اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد نوذری نام پدر على اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم ربابه پهلوانی نام پدر مجید کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم ربابه پهلوانی نام پدر مجید  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسن عزتی نام پدر قربانعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای حسن عزتی نام پدر قربانعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای ابراهیم حبیبی خلیفه لو نام پدر اشرف آقا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای ابراهیم حبیبی خلیفه لو نام پدر اشرف آقا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای اصغر کردعلی وند نام پدر محمدخان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای اصغر کردعلی وند نام پدر محمدخان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدحسین لنگوری نام پدر شاهپور کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدحسین لنگوری نام پدر شاهپور  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد نوری مقدم نام پدر مسیح اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد نوری مقدم نام پدر مسیح اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد محسنی گرده کوهی نام پدر حسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد محسنی گرده کوهی نام پدر حسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فاطمه آجورلو نام پدر علی اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فاطمه آجورلو نام پدر علی اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدرضا هاشمی نام پدر علیرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدرضا هاشمی نام پدر علیرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج   

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای کیهان نریمانی نام پدر حسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای کیهان نریمانی نام پدر حسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مجید کاویانی نام پدر محمد علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مجید کاویانی نام پدر محمد علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد خدابین نام پدر نصراله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد خدابین نام پدر نصراله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای فرهاد آجورلو نام پدر براتعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای فرهاد آجورلو نام پدر براتعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد علی بخشی نام پدر علیرضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد علی بخشی نام پدر علیرضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای اباذر خدابین نام پدر داوود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای اباذر خدابین نام پدر داوود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امیر احمدی نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای امیر احمدی نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای روح اله کیان نام پدر زکى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای روح اله کیان نام پدر زکى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی نام پدر سید مصطفى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی نام پدر سید مصطفى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای عزیز صدرنژاد نام پدر على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای عزیز صدرنژاد نام پدر على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدرضا نظری نام پدر مصطفی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدرضا نظری نام پدر مصطفی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای خسرو سرحدی نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای خسرو سرحدی نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی گلوند نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای علی گلوند نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فرحناز پورمظاهری نام پدر هاجر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فرحناز پورمظاهری نام پدر هاجر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمود دادگو نام پدر ابوالقاسم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمود دادگو نام پدر ابوالقاسم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای صمد طلوعی نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای صمد طلوعی نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای بهنام نوری زاده نام پدر مدد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای بهنام نوری زاده نام پدر مدد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای سعید فیروزگاه نام پدر رحمت اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای سعید فیروزگاه نام پدر رحمت اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حجت اله غلامرضائی نام پدر فضل الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای حجت اله غلامرضائی نام پدر فضل الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای بهنام محمودی نام پدر یعقوب کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای بهنام محمودی نام پدر یعقوب  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی راست روش نام پدر على محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی راست روش نام پدر على محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امیر یزدی نام پدر حسین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای امیر یزدی نام پدر حسین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدصادق باغستانی نام پدر عباس کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدصادق باغستانی نام پدر عباس  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای امیرحسام عباسی نام پدر زین العابدین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای امیرحسام عباسی نام پدر زین العابدین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای قربان کوهستانی نام پدر قربان کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای قربان کوهستانی نام پدر قربان  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غفور قاسم پور نام پدر اسماعیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای غفور قاسم پور نام پدر اسماعیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای علی حاجی کاظم نام پدر اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای علی حاجی کاظم نام پدر اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای فاطمه اسکندری نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای فاطمه اسکندری نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای میرابراهیم صدیق نام پدر میرمحمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای میرابراهیم صدیق نام پدر میرمحمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم مریم قهرمانی صارم نام پدر علی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم مریم قهرمانی صارم نام پدر علی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای مصطفی سعیدی سیرائی نام پدر مستعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای مصطفی سعیدی سیرائی نام پدر مستعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدکاظم تفته نام پدر محمود کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدکاظم تفته نام پدر محمود  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای فرج اله ایلیات نام پدر حبیب اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای فرج اله ایلیات نام پدر حبیب اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای رحیم خستو نام پدر على اصغر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای رحیم خستو نام پدر على اصغر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم فریده بزنی نام پدر فتحی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  خانم فریده بزنی نام پدر فتحی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد نبیونی نام پدر اسماعیل کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

   انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد نبیونی نام پدر اسماعیل  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: خانم سارا دشت گرد نام پدر حاج على کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات ۹۶ ::  خانم سارا دشت گرد نام پدر حاج على  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین محمدی نام پدر محمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین محمدی نام پدر محمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای اکبر سلیم نژاد نام پدر ابراهیم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات ۹۶ ::  آقای اکبر سلیم نژاد نام پدر ابراهیم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای احد رسولی نام پدر اژدر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

انتخابات ۹۶ ::  آقای احد رسولی نام پدر اژدر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

انتخابات ۹۶ :: آقای غدیر مهدوی کلیشمی نام پدر ذوالفعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

 انتخابات ۹۶ ::  آقای غدیر مهدوی کلیشمی نام پدر ذوالفعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز تحقیقات هماتولوژی‚انکولوژی و پیوند مغز استخوان

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز تحقیقات هماتولوژی‚انکولوژی و پیوند مغز استخوان

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::انستیتو تحقیقاتی سرطان شیراز= مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلی مشهد

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::انستیتو تحقیقاتی سرطان شیراز= مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلی مشهد

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت 

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت 

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::فیلمهای کوتاه پزشکی Medical Movie Clips

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::فیلمهای کوتاه پزشکی Medical Movie Clips

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بهترین دکتر کاردرمانی البرز ::دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= فرهنگستان علوم پزشکی کشور =وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= فرهنگستان علوم پزشکی کشور =وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::جمعیت هلال احمر

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::جمعیت هلال احمر

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::اداره سلامت دهان ودندان

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::اداره سلامت دهان ودندان

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن مامایی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن مامایی

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن اعتیاد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن اعتیاد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن اطلاع رسانی بهداشتی وزیست پزشکی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن اطلاع رسانی بهداشتی وزیست پزشکی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن جراحان گوش وگلو وبینی وسروگردن ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن جراحان گوش وگلو وبینی وسرو گردن ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن رادیولوژی دهان وفک و صورت ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن رادیولوژی دهان وفک و صورت ایران

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن طب فیزیکی وتوانبخشی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن طب فیزیکی وتوانبخشی ایران

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن نفرولوژی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران 

 

 

 

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن هماتولوژی و انکولوژی کودکان ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن هماتولوژی و انکولوژی کودکان ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایران =

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایران =

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن رادیوتراپیک انکولوژی (پرتودرمانی سرطان)ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی زیبایی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن جراحان پلاستیک و ترمیمی زیبایی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج :: انجمن اقتصاد بهداشت ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج :: انجمن اقتصاد بهداشت ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن درمانگران ایران

بهترین دکتر کاردرمانی کرج ::انجمن درمانگران ایران