بیماری شناسی کرج ::سیاوش عطایی مشاور عالی انجمن علمی مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

  اصطلاح انواع بیماریها به انگلیسی.  headache سردرد  backache پشت درد  amnesiaبيماري فراموشي  anemiaکم خوني  bloodshed خونريزي  brain sicknessنقص عقل  bladder stone سنگ مثانه  cancer سرطان  tooth ache دندان درد  chicken pox آبله مرغان  Sore Throat گلو درد  constipate يبوست  depressionافسردگي  ear ache گوش درد.  eye soreچشم درد  fluآنفلو آنزا  fever تب  heart ache قلب درد  heat stroke گرما زدگي  hypertension فشار خون  hysteria تشنج عصبي  infectionعفونت  leprosy جذام  madnessجنون  plagueطاعون  measlesسرخک  cataract آب مرواريد  vomiting تهوع  Blind کور  Dumb لال  Cripple چلاق  Paralysis فلج بودن Paralytic فلج Paralyzed فلج…

Read More

روانشناسی واژگان تخصصی ::سیاوش عطایی مشاور عالی انجمن علمی مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

Accommodation: تطابق- بطوركلي هر حركت يا سازگاري، خواه فيزيكي و خواه رواني كه به منظور آمادگي در مقابل محرك‌هاي ورودي صورت مي‌گيرد. غير از اين تعريف، كه مفهومي گسترده دارد، اصطلاح مزبور كاربردهاي خاصي نيز دارد. (1) در زمينه بينايي، به انطباق شكل عدسي چشم به منظور جبران فاصله شي (كانون) از شبكيه اطلاق مي‌شود، (2) در نظريه پياژه، تعديل طرح‌هاي دروني براي تطابق با شناخت در حال تغيير واقعيت Assimilation، (3) در جامعه‌شناسي و روان‌شناسي اجتماعي، فرآيند سازگاري اجتماعي كه براي حفظ هماهنگي درون گروهي، يا بين گروه‌هاي متناقص…

Read More