بررسي ويژگي هاي صرفي- نحوي كودكان 6 تا 21 سال مبتلا به اوتیسم|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج

بررسي ويژگي هاي صرفي- نحوي كودكان 6 تا 21 سال مبتلا به اوتیسم|گفتار توان گستر بلوار انقلاب

 

آگاهی از واج به معنای آگاهی صریح فرد از واحدهای صدایی کلمات و توانایی او در دستکاری این واحدهاست که ارتباط تنگاتنگ

و دوسویهای با خواندن دارد و منجر به پیشرفت توانمندیهای خواندن میشود هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه آموزش

آگاهی از واج طراحیشده برای زبان فارسی ) PATPP (، در درمان مشکلات خواندن می باشد

روش بررسی

جمعیت مورد مطالعه، شامل 03 دانشآموز در معرض خطر اختلال خواندن پایه اول ابتدایی بودند افراد پژوهش بهطور تصادفی به دو

گروه )آزمایش: 93 ، کنترل: 94 ( تقسیم شدند گروه آزمایش 31 جلسه برنامه درمانی PATPP را دریافت کردند قبل و بعد مداخله

آزمونهای سرعت، دقت و درک خواندن متن از هر دو گروه بهعمل آمد جهت بررسی اختلاف میانگین نمرات دو گروه در مرحله

قبل و پس آزمون، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد و سپس دادههای بهدستآمده با نرمافزار SPSS30 تحلیل

گردید

 

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

Related posts