روانشناسی واژگان تخصصی ::سیاوش عطایی مشاور عالی انجمن علمی مرکز توانبخشی گفتار توان گستر

Accommodation: تطابق- بطوركلي هر حركت يا سازگاري، خواه فيزيكي و خواه رواني كه به منظور آمادگي در مقابل محرك‌هاي ورودي صورت مي‌گيرد. غير از اين تعريف، كه مفهومي گسترده دارد، اصطلاح مزبور كاربردهاي خاصي نيز دارد. (1) در زمينه بينايي، به انطباق شكل عدسي چشم به منظور جبران فاصله شي (كانون) از شبكيه اطلاق مي‌شود، (2) در نظريه پياژه، تعديل طرح‌هاي دروني براي تطابق با شناخت در حال تغيير واقعيت Assimilation، (3) در جامعه‌شناسي و روان‌شناسي اجتماعي، فرآيند سازگاري اجتماعي كه براي حفظ هماهنگي درون گروهي، يا بين گروه‌هاي متناقص…

Read More